Общи условия за ползване на allstarregister.com

www.allstarregister.com е интернет страница / наричана накратко Сайт /, чийто създател и собственик е фирма "Подаръци.БГ" ООД. Сайтът има специализирана насоченост, а именно продажба на подаръчни звездни сертификати през интернет по индивидуална поръчка на клиента. Всички цени, посочени в този сайт, са с включено ДДС и не включват цена за доставка! Всички цени са валидни до изчерпване на наличностите. allstarregister.com си запазва правото да променя цените без да дължи предварително да уведомява своите потребители, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. При промяна на цената на определен продукт, старата цена се задрасква и до нея се посочва новата цена. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация на потребителската компютърна конфигурация, както и промяна на дизайна на продуктите. Цветовете на всеки продукт са указани в текстовете към него. Всички запазени марки са притежание на техните собственици. Марката allstarregister.com е собственост на фирма "Подаръци.БГ" ООД . Съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждано или показвано без писмено съгласие от фирма Подаръци.БГ ООД.
 
Дефиниции
"Потребител" е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.allstarregister.com. "Звезден подаръчен сертификат" е предлаганата чрез Сайта стока за закупуване. "Поръчка" е индивидуалната заявка за закупуване на избрания "Звезден подаръчен сертификат" при условията, предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя. "Услуги" са всички действия, осъществявани от allstarregister.com при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на "Звезден подаръчен сертификат" от Сайта.
 
Преамбюл
Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които allstarregister.com предоставя Услуги на Потребителите си посредством Сайта. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за цялото време на ползване на сайта, от първоначалното влизане до напускането на уебсайта. Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра www.allstarregister.com на IP адрес на потребител, както и всяка друга предоставена информация. Общите условия са публикувани на видно място в Сайта и са достояние на всеки Потребител.
 
Предмет на Общите условия
Общите условия регламентират отношенията, свързани с предоставянето на Услугите от www.allstarregister.com чрез Сайта.
 
Стоки, обект на продажба
Обект на продажба e "Звезден подаръчен сертификат", предлаган в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. “Звездният подаръчен сертификат", обект на продажба чрез Сайта, e описан по вид и качество и е класифициран в отделни категории по общи и сходни характеристики. www.allstarregister.com не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените подаръци, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на "Звезден подаръчен сертификат" се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството им. Всички плащания на "Звезден подаръчен сертификат" към парични сметки на www.allstarregister.com са неавансови и са съобразени с чл. 93, ал. 1 от закона за задълженията и договорите ( съкр. ЗЗД ).
"Звезден подаръчен сертификат" представлява подаръчен сертификат на конкретни звездни координати, посочени в сертификата, които се публикуват в специален звезден регистър ИМЕ НА РЕГИСТЪРА. Конкретната звезда не счита да се приема като собственост на платеца на услугата  "Звезден подаръчен сертификат", тъй като звездите на небесклона не могат да бъдат частна собственост, собственост на Клиента става единствено "Звездният подаръчен сертификат" при закупуването му.
 
Рекламация
Купувачът може да упражни правата си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 14-дневен срок от получаването на стоката, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде ползвана. Изключенията от това правило са изрично регламентирани в Закона за защита на потребителите от чл. 55, ал. 2. т. 3 стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка; В т.ч. персонализирани подаръци, подаръци с текст, снимка, дата, послание по заявка на клиента.
 
Права и задължения на Потребителя
Потребителят има право да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава "Звезден подаръчен сертификат"  от Сайта по реда и условията, посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка. 
Потребителят има право на доставка на заявения "Звезден подаръчен сертификат" и на заявения адрес за доставка, след заплащане на продажната цена по реда, указан в Сайта. 
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин. 
Потребителите на сайта нямат право да разпространяват, променят (редактират), копират (освен за нетърговски, лични цели), предават, излагат, възпроизвеждат, репродуцират, публикуват, създават вторични материали, прехвърлят, продават или по какъвто и да е друг начин използват съдържание на сайта без изричното писмено разрешение на allstarregister.com 
Всеки Потребител, независимо дали е направил Поръчка или не, се задължава при ползване на Услугите:
•    да не нарушава и да зачита правата и свободите на гражданите, съгласно Конституцията, законите на Република България и международни актове, по които тя е страна, правилата на морала, добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от allstarregister.com услуги;
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;да уведомява незабавно allstarregister.com и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
•    да не извършва злоумишлени действия.

Информационен бюлетин / нюзлетър /
При посещение на елекронен магазин www.allstarregister.com всеки ПОТРЕБИТЕЛ се съгласява автоматично да бъде абониран за получаване на информационен бюлетин. Всеки потребител има правото да се откаже, като се отпише от бюлетина, чрез активиране на линка за отписване / click here to unsubscribe /, посочен в най-долната част на писмото.
 
Права и задължения на  allstarregister.com
Allstarregister.com няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който Потребителите използват предоставяните Услуги. 
Allstarregister.com има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на www.allstarregister.com или направени достояние на трети лица от Потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Allstarregister.com, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи, по силата на изрична законова разпоредба. 
Allstarregister.com има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на Allstarregister.com, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. 
Allstarregister.com не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Allstarregister.com . 
Allstarregister.com може да осигури публикуване в тематичните рубрики на магазина на хипер-връзки към други Интернет страници и ресурси. Allstarregister.com не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли във връзка с използването, достъпа или достоверността на тези материали и съдържание. Потребителят носи пълна отговорност за всички причинени вреди на www.allstarregister.com и трети лица вследствие използване или достъп до тези Интернет страници и ресурси. Allstarregister.com не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на Allstarregister.com във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Allstarregister.com. 
Потребителят е длъжен да обезщети Allstarregister.com и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез Allstarregister.com в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
 
Изменение на Общите условия
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от Allstarregister.com, като същият се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията както и самите изменения - за запознаване с тях. Потребителят се счита обвързан от промените от момента на публикуването им, освен ако не заяви, че не ги приема. В случай, че Потребителят изрично заяви, че не е съгласен с промените, то Allstarregister.com има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.
 
Уведомления
Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, свързани с предоставяне на Услугите чрез Сайта се извършват на телефоните/адресите за контакти, обявени на видно място в Сайта и респективно на посочените телефон/адрес за контакт на Потребителя. Направените по този начин уведомления се считат за надлежно получени до доказване на противното. 
ВАЖНО:
При доставка, клиентът е длъжен да отвори пратката и да провери дали е запазена нейната цялост В ПРИСЪСТВИЕТО на куриера. Ако продуктът е счупен или наранен, необходимо е задължително да го обяви на куриера в момента на доставката. В противен случай, стойността на пратката и на доставката остават за сметка на клиента. Allstarregister.com не носи отговорност за повредени пратки, които не са обявени в присъствието на куриер. 
При получаване на пратка, преди да впишете своето име и подпис като получател на пратката, се уверете в цялостта на опаковката на пратката. В случай на констатирани увреждания на пратката и опаковката, съвместно  със служителя от куриерската фирма, се съставя констативен протокол в два екземпляра по един за всяка от страните, в който се описва вида, състоянието на опаковката и наличното съдържание на пратката. Рекламации следва да се предявяват в момента на получаване на пратката, преди да сте приели пратката от куриера.

Този сайт използва бисквитки, за да се гарантира, че получавате най-доброто преживяване на нашия уебсайт.

Добре